POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zaktualizowana 24.03.22

Artykuł 1 – Zakres

 Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Chateau Beauportail (dalej „CHATEAU BEAUPORTAIL”) wykorzystuje dane osobowe, które musisz nam przekazać.

CHATEAU BEAUPORTAIL zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami europejskimi i francuskimi.

 

Artykuł 2 – Charakter gromadzonych informacji

Gromadzimy informacje o Tobie, gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub w ramach wykonywania naszych usług. Dane te mogą być podane bezpośrednio przez Ciebie lub zbierane automatycznie.

 Dane, które nam przekazujesz:

Jesteś zobowiązany do dobrowolnego podania nam informacji, o które Cię prosimy; Niektóre z zebranych informacji mogą Cię zidentyfikować („Dane osobowe”).

W zależności od usług, z których korzystasz, możemy zbierać:

 • Twój tytuł,
 • Twoje nazwisko, imię,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój adres pocztowy,
 • Identyfikator logowania i hasło.

CHATEAU BEAUPORTAIL nie gromadzi danych dotyczących płatności. Wszystkie dane bankowe są zbierane wyłącznie przez naszego dostawcę płatności zgodnego ze standardem PCI PayPal, który gwarantuje bezpieczeństwo płatności.

Nie zbieramy tak zwanych informacji wrażliwych (informacje rasowe lub etniczne, opinie polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność związkowa, stan zdrowia, orientacja seksualna).

Dane zbierane automatycznie:

Gromadzimy pewne dane automatycznie podczas przeglądania naszej witryny.

Informacje zbierane automatycznie obejmują:

 • Adres IP Twojego komputera;
 • Informacje dotyczące komputera, trybu połączenia, systemu operacyjnego, systemu operacyjnego tabletu lub telefonu komórkowego;
 • Adres URL Twoich połączeń, w tym data i godzina, oraz treści, do których uzyskujesz dostęp w witrynie.
 • Twoja aktywność na stronie.

 

Artykuł 3 – Cele zbierania danych osobowych

3-1. Zarządzanie relacjami z naszymi kontaktami, klientami i potencjalnymi klientami

Przetwarzane dane osobowe: Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Tytuł,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres,

Cele: przetwarzanie danych osobowych ma na celu zarządzanie relacjami z naszymi kontaktami, klientami i potencjalnymi klientami. Wykorzystujemy zebrane dane do przekazywania informacji o nowościach w naszej firmie, naszych produktach i usługach.

Podstawa prawna: zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Osoba zainteresowana może podać swoje dane lub nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie poda danych lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych, nie będzie mogła otrzymywać informacji o nowościach naszej firmy, produktach i usługach.

3-2. Zarządzanie relacjami z naszymi klientami

Przetwarzane dane osobowe: Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Tytuł,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres,
 • Data i miejsce dostawy,
 • Warunki płatności,
 • Informacje o płatności

Cele: Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zarządzanie relacjami z naszymi klientami. W szczególności przetwarzanie to ma na celu wykonanie działań przedumownych (np. G : ustalanie kwotowań), podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, podatkowych i księgowych.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na jej żądanie. Żądanie danych ma charakter umowny. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania tych danych, jeżeli chce skorzystać z naszych produktów lub usług. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie poda danych, nie będzie mogła zostać klientem, nabyć naszych produktów ani skorzystać z naszych usług (np. turystyka winiarska).

3-3. Realizacja złożonych zamówień

Przetwarzane dane osobowe: Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Tytuł,
 • Imię,
 • Nazwisko
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres,
 • Miejsce dostawy,
 • Warunki płatności,
 • Informacje o płatnościach.

Cele: Przetwarzanie ma na celu realizację złożonych zamówień i zarządzanie relacjami z naszymi klientami.

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania działań przedumownych podjętych na Twoje żądanie oraz do wykonania zawartej między nami umowy. Żądanie danych warunkuje zawarcie umowy. Ma charakter kontraktowy.

3-4. Korzystanie z Google Analytics

Przetwarzane dane osobowe: Google przetwarza dane wymienione w swojej polityce prywatności. Dane te obejmują adres IP urządzeń używanych do przeglądania strony.

Cele: To przetwarzanie jest wykorzystywane do celów analizy i badań statystycznych korzystania z naszej witryny.

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizujemy, polegających na ulepszaniu i optymalizacji naszego serwisu. Żądanie danych ma charakter umowny. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania tych danych i może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Aby uniemożliwić gromadzenie danych związanych z korzystaniem z witryny i przetwarzaniem danych przez Google, osoba, której dane dotyczą, musi postępować zgodnie z instrukcjami Google:

http://narzędzia. Google. com/dlpage/gaoptout

 

Artykuł 4 – Jakie wiadomości prawdopodobnie będę otrzymywać

 • E-maile dotyczące śledzenia zamówień

Po złożeniu zamówienia lub w ramach kontynuacji umowy otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą śledzenie zamówienia. Otrzymywanie tych informacji nie jest powiązane z wyborami, których dokonałbyś w celu otrzymywania biuletynów i ofert handlowych.

 • Biuletyny

Jeśli nie sprzeciwiłeś się otrzymywaniu informacji i ofert od CHATEAU BEAUPORTAIL drogą elektroniczną (e-mail lub sms), prawdopodobnie będziesz otrzymywać biuletyny informujące o nowościach w CHATEAU BEAUPORTAIL, ofertach handlowych w toku lub w przyszłości itp. .

 • Kontakt telefoniczny

Możemy kontaktować się z Tobą przez nasze usługi w celu zarządzania dalszymi zamówieniami lub weryfikacji bieżących zamówień, a także w przypadku jakichkolwiek pytań technicznych.

 • Alerty produktów

Prawdopodobnie będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem o dostępności produktu lub nowościach, które Cię interesują.

 

Artykuł 5 – Nasze obowiązki w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

CHATEAU BEAUPORTAIL zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami i zobowiązuje się w tym zakresie do:

 • Zbieraj swoje dane osobowe wyłącznie do celów wymienionych w artykule 3, na które wyraziłeś zgodę;
 • Gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z Twoimi wyraźnymi instrukcjami i do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane;
 • Zachować bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych, gdy tylko zostaną zebrane lub zapisane;
 • Nie przekazywać swoich danych osobowych jakimkolwiek stronom trzecim, z wyjątkiem osób trzecich, którym przekazanie danych osobowych byłoby bezwzględnie konieczne w ramach świadczenia usług, jak opisano w artykule 5;
 • Skonfigurować system bezpieczeństwa danych;

Ostrzegaj bezzwłocznie w przypadku naruszenia, utraty lub nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych.

 

Artykuł 6 – Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez zidentyfikowane i upoważnione osoby do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności.

CHATEAU BEAUPORTAIL zobowiązuje się nigdy nie przekazywać danych osobowych stronom trzecim z przyczyn niezwiązanych z tymi celami.

Twoje dane są przekazywane tylko do kategorii osób wymienionych poniżej:

 • Nasi podwykonawcy:

Zbierane przez nas dane są dostępne dla naszych dostawców usług, działających jako podwykonawcy, którzy administracyjnie i technicznie przyczyniają się do realizacji celów, o których mowa powyżej (operator, dostawca hostingu stron internetowych, dostawca płatności, technologia reklamowa…);

 • Do władz administracyjnych i sądowych:

W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane upoważnionym organom administracyjnym i sądowym, wyłącznie na żądanie sądowe.

 • W obrębie grupy:

Niektóre gromadzone przez nas dane dotyczące użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom z grupy w celach badawczych i wiedzy o klientach, a także w celach handlowych.

 

Artykuł 7 – Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie?

Chateau Beauportail z siedzibą pod adresem Route du Hameau de Pécharmant 24100 Bergerac, Francja odpowiada za przetwarzanie danych, które gromadzi w kontekście korzystania przez Ciebie ze świadczonych usług .

 

Artykuł 8 – Okres przechowywania

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby wspierać Cię w kontekście naszej misji i wyżej wymienionych celów.

Dokumenty i dowody księgowe są przechowywane przez 10 lat jako dowód księgowy.

 

Artykuł 9 – Twoje prawa

Zgodnie z przepisami o danych osobowych przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 • Pozwolenie na dostęp:

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, to dostępu do tych danych;

 • Prawo do sprostowania 

Masz prawo do uzyskania jak najszybszego sprostowania Twoich niedokładnych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Prawo do usunięcia:

Masz prawo do jak najszybszego usunięcia swoich danych, z zastrzeżeniem naszych prawnych obowiązków przechowywania.

 • Prawo przedawnienia:

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, gdy wniesiesz sprzeciw, gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych, gdy uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy jest to potrzebne do uznania, wykonania lub obrony Twoich praw w sądzie.

 • Prawo sprzeciwu:

Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez CHATEAU BEAUPORTAIL, z wyjątkiem uzasadnionych i ważnych powodów. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu w celach poszukiwawczych.

 • Prawo do przenoszenia:

Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnego oraz przesłać je innemu administratorowi danych bez naszych przeszkód/

 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu:

Masz prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub na Ciebie wpływa, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy lub jest prawnie dozwolona.

 • Prawo do reklamacji:

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Prawa do zarządzeń na wypadek śmierci:

Masz prawo do wydania dyspozycji co do losu Twoich danych osobowych na wypadek śmierci.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możesz skorzystać ze swoich praw i wydać swoje instrukcje co do losu Twoich danych osobowych „post mortem” pisząc do nas na adres e-mail contact@chateaubeauportail. com lub pocztą: SAS A Shepherd Company, Chateau Beauportail, Route du Hameau de Pécharmant 24100 Bergerac, Francja.

Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę, konieczne jest podanie nam swojego nazwiska, imienia, adresu e-mail i adresu. W przypadku niektórych próśb poprosimy Cię o kopię dowodu osobistego z Twoim podpisem, aby zweryfikować Twoją tożsamość.

Masz również prawo do złożenia skargi do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód (CNIL).

 

Artykuł 10 – Bezpieczeństwo Twoich danych

Poświęcamy dużo czasu i zasobów na wdrażanie odpowiednich i skutecznych środków bezpieczeństwa dla naszych systemów i danych osobowych naszych klientów. W przypadku naruszenia naszych systemów niezwłocznie powiadomimy odpowiednie władze i zapewnimy powiadomienie naszych klientów.

Nasze zabezpieczenia obejmują między innymi zapory ogniowe, kontrolę fizycznego dostępu do naszych centrów danych oraz kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

 

Artykuł 11 – Zmiana polityki prywatności

Jeśli zmodyfikujemy niniejszą Politykę prywatności, opublikujemy poprawioną wersję w Witrynie ze zaktualizowaną datą aktualizacji.